အေတြ႔အၾကံဳ

Ongo ၏ mobile money solution သည္ အသံုးျပဳရန္ရုိးရွင္းလြယ္ကူျပီး သက္ေတာင့္သက္သာလည္းရွိေသာ solution တစ္ခုျဖစ္သည္။

လံုျခဳံမႈ

ရိုးရွင္းလြယ္ကူမႈ

လြယ္ကူအဆင္ေျပမႈ

Features

ၿပီးျပည့္စုံေသာ ဝန္ေဆာင္မွု အေတြ႕အၾကဳံ

Ongo သည္ သင္၏ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အေကာင္းဆုံး၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

(English) Pay With Ongo

စတင္အသံုးျပဳ ျခင္း

Ongo Application အား စတင္ေလ့လာအသံုးျပဳရန္

အေမးအေျဖမ်ား

Ongo ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ေလ့လာရန္။