ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

E-money လက္၀ယ္ရွိထားရုံနွင့္ သင္၏မုိဘိုင္းဖုန္းသို႔ Airtime Service ျဖင့္ အခ်ိန္မေရြး ဖုန္းေငြျဖည့္သြင္းနုိင္သည္။

ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း (Airtime Top-Up)ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္းတြင္ Ongo အေကာင့္ကုိ စာရင္းျပဳလုပ္ရန္။

သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္း၏ Home Screen မွ “Airtime Top-Up” ကုိေရြးခ်ယ္ျပီး ေငြပမာဏကုိထည့္သြင္းရန္။
(ဥပမာ ၁၀၀၀က်ပ္၊ ၃၀၀၀က်ပ္၊ ၅၀၀၀က်ပ္)
ထုိ႔ေနာက္ ေအာက္ပါ Message ထြက္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။
“Please press confirm to purchase airtime, then press dial button (it will call automatically) on next screen to complete complete top up!”

အကယ္၍ Top-Up ျပဳလုပ္ျခင္းမေအာင္ျမင္ပါက Ongo Customer Service @ ၀၉ ၄၅၀၈၈၈၉၉၆ ~ ၉၉၇ သို႔ဖုန္းေခၚဆုိအေၾကာင္းၾကားရန္ လိုအပ္ပါသည္။