စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳျခင္း

Ongo သည္ သင္၏ကုန္သည္ဆီမွ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ေကာက္ခံေပးမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။

 

ေငြသားေကာက္ခံမႈ ႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမႈ (၂)မ်ိဳးရွိပါသည္။

 

Ongo သည္ လြယ္ကူ၊ လ်င္ျမန္၊ လံုျခံဳစြာအသံုးျပဳႏိုင္သည္။


ေငြေရတြက္ ထိန္းသိမ္းသည့္ စရိတ္မရွိ

၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ွ တိုးတက္ႏိုင္ျခင္း

ကုန္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ျခင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင့္သည့္စနစ္

သင္၏ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူကို မိုဘိုင္းနည္းပညာျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းျမင္သာမႈ

သင္၏ကုန္ပစၥည္းျမင္သာမႈအတြက္ ရန္ကုန္ရွိ Ongo Agents (၃၀၀) ေက်ာ္မွ ကူညီေပးႏိုင္ျခင္း

လုပ္ေဆာင္ပံု


1.
၁။ Cash Agent ကြန္ရက္ကို Ongo မွတည္ေထာင္ေပးထားသည္။
2.
၂။ ကုန္သည္ သည္ Ongo Cash Agent ထံမွ e-Money ဝယ္ယူႏိုင္သည္။
3.
၃။ ကုန္သည္ သည္ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႕ခ်ီသည့္ ကုမၸဏီထံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား မွာယူနိုင္ပါသည္။

ေငြသားေကာက္ခံမႈ

4.
၄။ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီသည့္ ကုမၸဏီသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္သည္မ်ားထံသို႕ ပို႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။
5.
၅။ ကုန္သည္ သည္ Ongo Agent ထံသို႕ ေငြသားျဖင့္ ေငြေပးေခ်မည္ျဖစ္သည္။
OR

ဖုန္းျဖင့္ ေကာက္ခံမႈ

4.
၄။ ကုန္ပစၥည္းျဖန္႔ခ်ီသည့္ ကုမၸဏီသည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ကုန္သည္မ်ားထံသို႕ ပို႕ေပးမည္ျဖစ္သည္။
5.
၅။ ကုန္သည္ သည္ e-Money ျဖင့္ မိုဘိုင္းမွ ေငြေပးေခ်မည္ ျဖစ္သည္။
6.
၆။ ေငြေတာင္းခံလႊာ ႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမွတ္တမ္း မ်ားသည္ ကုန္ပစၥည္းသည့္ျဖန္႕ခ်ီသည့္ ကုမၸဏီ၏ web dashboard တြင္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပသေနမည္ျဖစ္သည္။
7.
၇။ အေရာင္းဆိုင္ရာရရွိသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကို ကုန္ပစၥည္းျဖန္႕ခ်ီသည့္ ကုမၸဏီ၏ ဘဏ္အေကာင့္ထဲသို႕လႊဲ၍ စာရင္းရွင္းေပးမည္ျဖစ္သည္။