စနစ္သည္ FMCG၊ E-commerce၊ ေခ်းေငြေပးသူ ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဝန္ထမ္းလစာေပးျခင္းမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစပါသည္။
၂၀၁၆ ခုနစ္မွ စတင္ကာ ဝန္ထမ္းေပါင္း ၁,၈၀ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ သံုးစြဲသူ ၅၀ဝ,ဝ၀ဝ ေက်ာ္၊ ဘီတူးဘီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၂၆,ဝ၀ဝ ေက်ာ္ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပး ဦးေဆာင္လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။


ေငြေရတြက္ ထိန္းသိမ္းသည့္ စရိတ္မရွိ

၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ွ တိုးတက္ႏိုင္ျခင္း

ကုန္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိႏိုင္ျခင္း

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင့္သည့္စနစ္

သင္၏ကုန္ပစၥည္းသံုးစြဲသူကို မိုဘိုင္းနည္းပညာျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းျမင္သာမႈ

သင္၏ကုန္ပစၥည္းျမင္သာမႈအတြက္ ရန္ကုန္ရွိ Ongo Agents (၃၀၀) ေက်ာ္မွ ကူညီေပးႏိုင္ျခင္း