ေဘ(လ္)ေပးေခ်ႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈ

ေဘ(လ္)ေပးေခ်မွု ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္းကိုနိွပ္ပါ။ ေဘလ္ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ အေကာင့္အသစ္ထည့္ရန္ ကိုနိွပ္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေဘလ္ေပးေဆာင္မည့္ ကုမၸဏီနာမည္ေရြးခ်ယ္ပါ။ ေဘလ္အေကာင့္နံပါတ္ကို ရိုက္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ အေကာင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္ ကိုနိွပ္ပါ။

ခ်ိတ္ဆက္ ကိုနိွပ္ပါ။

ေငြေပးေခ်မွုကိုျပဳလုပ္ပါ ကိုနိွပ္ပါ။

ေငြေပးေခ်မည့္ပမာဏကို ရိုက္ထည့္ျပီး ေငြေပးေခ်မွုကိုျပဳလုပ္ပါ ကိုနိွပ္ပါ။

ေဘလ္ေပးေခ်မွု အခ်က္အလက္မ်ားမွန္ကန္ပါက လက္ခံရန္ ကိုနိွပ္ပါ။

ေဘလ္ေပးေဆာင္ျခင္း ေအာင္ျမင္စြာျပီးဆုံးသြားပါျပီ။ ရိုးရွင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္ပါသည္။

ရိုးရွင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္

Ongo ကိုအသုံးျပဳျပီး AEON, Rent2Own, CANAL+, Ananda, Meter Bill, SolarHome အစရိွေသာ ေဘလ္မ်ားကိုေပးေဆာင္လိုက္ပါ။ အေသးစိတ္အတြက္ ဗီဒီယိုကတစ္ဆင့္ ၾကည့္ရွဴလိုက္ပါ။