ေငြသြင္းျခင္း

သင္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတည္ေနရာရိွ ကိုယ္စားလွယ္ (Cash Agent) ထံတြင္ E-money (Cash In) ကုိ၀ယ္ယူနိုုင္သည္။

ေငြသြင္းျခင္း (Cash In) ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္းတြင္ Ongo အေကာင့္ကုိ စာရင္းျပဳလုပ္ရန္။
သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္း၏ Home Screen မွ “Call Service” ကုိေရြးခ်ယ္ျပီး “Cash In” ကုိနွိပ္၍ ေငြပမာဏကုိထည့္သြင္းရန္။

ေငြသြင္းျခင္းစတင္ရန္“Start Cash In” Button ကုိနွိပ္ျပီးေနာက္တြင္ အတည္ျပဳသည့္ Message ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ တစ္ခါသုံးဂဏန္း၄လုံး PIN (သို႔) QR Code ကုိ Scan လုပ္ခြင့္ျပဳရန္။
ကုိယ္စားလွယ္ထံသို႔ ေငြေပးေခ်ရန္။
၄င္းေနာက္ ထုိေငြပမာဏသည္ Ongo E-money အေကာင့္ထဲသို႔ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေငြထုတ္ျခင္း

E-money ကို ေငြလက္ခံျခင္းအတြက္ သင္နွင့္ အနီးစပ္ဆုံးတည္ေနရာရိွ ကိုယ္စားလွယ္ (Cash Agent) ထံတြင္ ျပဳလုပ္နုိင္သည္။

ေငြထုတ္ျခင္း (Cash Out) ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္းတြင္ Ongo အေကာင့္ကုိ စာရင္းျပဳလုပ္ရန္။
သင္၏မုိဘုိင္းဖုန္း၏ Home Screen မွ “Call Service” ကုိေရြးခ်ယ္ျပီး “Cash Out” ကုိနွိပ္၍ ေငြပမာဏကုိထည့္သြင္းရန္။

ေငြထုတ္ယူျခင္းစတင္ရန္ “Start Cash Out” Button ကုိနွိပ္ျပီးေနာက္တြင္ အတည္ျပဳသည့္ Message ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

ကိုယ္စားလွယ္ထံသို႔ တစ္ခါသုံးဂဏန္း၄လုံး PIN (သို႔) QR Code ကုိ Scan လုပ္ခြင့္ျပဳရန္။
ကုိယ္စားလွယ္ထံမွ ေငြလက္ခံရယူရန္။
၄င္းေနာက္ ထုိေငြပမာဏသည္ Ongo E-money အေကာင့္ထဲသို႔ေရာက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။