ဆုလက္ေဆာင္မ်ား

Ongo နဲ႔ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္မယ္။ ေဘလ္ေဆာင္မယ္။ ေငြလႊဲပို႔ၿပီး အခမဲ့ႏွင့္ အထူးေလွ်ာ့ေဈး ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူလိုက္ပါ။ ဆုလက္ေဆာင္ရယူရန္ လုပ္ေဆာင္ပံု အဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


ဆုလက္ေဆာင္ ရယူရန္ ဆုလက္ေဆာင္ ကိုႏွိပ္ပါ။ ဆုလက္ေဆာင္၏ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ကို စတင္ရန္ ယခုပဲ လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ ကိုႏွိပ္ပါ။

ဆုလက္ေဆာင္ ေရြးခ်ယ္မႈအေပၚမူတည္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အခ်က္ကို ျပဳလုပ္ပါ။ နမူနာ - အနည္းဆံုး ၁,၀ဝ၀ က်ပ္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္း။

လုပ္ေဆာင္ရမည့္အခ်က္ ျပီးဆံုးပါက ဆုလက္ေဆာင္မွာ ေသာ့ဖြင့္ အမွန္ျခစ္ ျဖစ္သြားပါမည္။ ဆုလက္ေဆာင္ ကုဒ္နံပါတ္ အသံုးျပဳရန္ ရယူလိုက္ပါ ကိုႏွိပ္ပါ။

ဆုလက္ေဆာင္ အသံုးျပဳျခင္း

ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူရန္ ကို အသံုးျပဳလိုက္ပါ။ အခမဲ့၊ ၅၀%အထူးေလွ်ာ့ေဈး၊ တစ္ခုဝယ္ တစ္ခုလက္ေဆာင္ အပါအဝင္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ားစြာ Ongo သံုးၿပီး ရယူလိုက္ပါ။