ဖုန္းေငြျဖည့္ျခင္း

သင္၏ေငြစာရင္းတြင္ရိွေသာေငြပမာဏႏွင့္အညီ အခ်ိန္မေ႐ြး၊ ေနရာမေ႐ြးဖုန္းေငြျဖည့္ႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္ရဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ လိ်ွ၀ွက္ဂဏန္း(၆) လုံးနွင့္ Ongo App အတြင္းသို့၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္ျခင္းကိုနိွပ္ပါ။

ဖုန္းနံပါတ္ရိုက္ထည့္ျပီး ျဖည့္လိုသည့္ေငြပမာဏကို ေရြးပါ။ ျဖည့္သြင္းနုိင္မည့္ပမာဏမ်ား ( ၁,၀၀၀ က်ပ္၊ ၃,၀၀၀ က်ပ္)။ မွတ္ခ်က္အေနနဲ့ e-Money မလုံေလာက္ပါက အျခားအပိုေငြျဖည့္ ပမာဏမ်ားကို ေဖာ္ျပလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

အတည္ျပဳ မက္ေဆ့ေပၚလာပါက ဖုန္းနံပါတ္မွန္ကန္ေၾကာင္းစစ္ေဆးျပီး အတည္ျပဳမည္ကိုနိွပ္ပါ။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ခု အဆင္မေျပမွုမ်ားရိွခဲ့ပါက Ongo Customer Service ဖုန္းနံပါတ္ 09 450 888 996, 09 450 888 997 သို့ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

ရိုးရွင္း လြယ္ကူ လ်င္ျမန္

Ongo App ကိုအသုံးျပဳျပီး ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္နိုင္သလို နီးစပ္ရာ Ongo ကို္ယ္စားလွယ္ဆိုင္မွ တစ္ဆင့္ ဖုန္းေဘလ္ျဖည့္နိုင္ပါျပီ။ အေသးစိတ္အတြက္ ဗီဒီယုိကို ၾကည့္လိုက္ပါ။