ေငြသြင္းျခင္း

မိမိအေကာင့္ထဲသို့ေငြသြင္းနိုင္ရန္အတြက္ ေအးဂ်င့္တည္ေနရာစာမ်က္နွာမွတစ္ဆင့္ သင္၏အနီးစပ္ဆုံး ေအးဂ်င့္ကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။ ေငြသြင္းျခင္း (Cash In) ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္ရဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ လိ်ွ၀ွက္ဂဏန္း(၆) လုံးနွင့္ Ongo Appအတြင္းသို့၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိုနိွပ္ပါ။ ေငြသြင္းကိုနွိပ္ျပီးေတာ့ ေငြသားပမာဏရိုက္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ ေငြသြင္းျခင္းစတင္ရန္ကိုနိွပ္လိုက္ပါ။

ေငြသြင္းျခင္းစတင္ရန္ကိုနိွပ္ျပီးပါက အတည္ျပဳမက္ေဆ့ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး ေငြပမာဏစစ္ျပီးမွန္ကန္ပါက အတည္ျပဳမည္ကိုနိွပ္လိုက္ပါ။

Ongo ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မွ QRကုဒ္ကို Scan ဖတ္ျပီးျဖစ္ေစ၊ တစ္ခါသုံး PIN ေလးလုံးကိုသုံး၍ျဖစ္ေစ ေငြသြင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးရင္ေတာ့ မူလစာမ်က္နွာကို နွိပ္ျပီး ေငြပမာဏကိုစစ္လိုက္ပါ။

ေငြထုတ္ျခင္း

ေငြထုတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေအးဂ်င့္တည္ေနရာစာမ်က္နွာမွတစ္ဆင့္ သင္၏အနီးစပ္ဆုံး ေအးဂ်င့္ကိုရွာေဖြလိုက္ပါ။ ေငြထုတ္ရန္ (Cash Out) ျပဳလုပ္ပုံအဆင့္ဆင့္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။


သင္ရဲ့ ဒီဂ်စ္တယ္ လိ်ွ၀ွက္ဂဏန္း(၆) လုံးနွင့္ Ongo Appအတြင္းသို့၀င္ေရာက္လိုက္ပါ။ ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ကိုနိွပ္ပါ။ ေငြထုတ္ကိုနွိပ္ျပီးေတာ့ ထုတ္ယူမည့္ေငြသားပမာဏရိုက္ထည့္ပါ။ ျပီးရင္ေတာ့ေငြထုတ္ယူျခင္းစတင္ရန္ကိုနိွပ္ပါ။

ေငြထုတ္ယူျခင္းစတင္ရန္ကိုနိွပ္ျပီးပါက အတည္ျပဳမက္ေဆ့ေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး ေငြပမာဏစစ္ျပီးမွန္ကန္ပါက အတည္ျပဳမည္ကိုနိွပ္လိုက္ပါ။

Ongo ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မွ QRကုဒ္ကို Scan ဖတ္ျပီးျဖစ္ေစ၊ တစ္ခါသုံး PIN ေလးလုံးကိုသုံး၍ျဖစ္ေစ ေငြထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပီးရင္ေတာ့မူလစာမ်က္နွာကို နွိပ္ျပီး ေငြပမာဏကိုစစ္လိုက္ပါ။

ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွု

ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ နီးစပ္ရာOngo ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) M.O.B ဘဏ္ခြဲမ်ားသို႔သြားေရာက္ျပီးလုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ။