ေငြလႊဲျခင္

သင့္မိုဘို္င္းျဖင့္ အခ်ိန္မေရြးေငြလႊဲနိုင္ျခင္း

အေတြ႔အၾကံဳ

ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူးျမိဳ႔မ်ားသို႔ ေငြလႊဲျခ

ေငြလႊဲျခင္းျဖင့္ ဆုလက္ေဆာင္မ်ား ရယူျခင္း

Ongo အေကာင့္ ရယူျပီး ဝန္ေဆာင္ခ ျဖင့္ ေငြလႊဲနိုင္ျခင္း

အျပင္ထြက္စရာမလို ေငြလႊဲနိုင္ျခင္း

ေငြ ႏွင့္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္း သက္သာစြာ ေငြလႊဲနိုင္ျခင္း

Ongo ကို အခုပဲ အသံုးျပဳလိုက္ပါ

Ongo E-Money App ကို Download ရယူ၍ အေကာင့္ျပဳလုပ္ျပီး ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ပဲခူးျမိဳ႔မ်ားရွိ ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားထံသို႔ ေငြလႊဲလိုက္ပါ