အခုပဲဘြတ္ကင္လုုပ္လိုုက္ပါ

၅၀၀ က်ပ္ေလ ွ်ာ့ေစ်းရဖုိ႔ KILO တကၠစီခစီးတိုင္း
Ongo ျဖင့္ ေငြေပးေခ်   ၾကစို။႔
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္းသာ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ့လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရဆံုး
အငွားကားဝန္ေဆာင္မႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လံုၿခံဳစိတ္အခ်ရဆံုးႏွင့္ ကားခအသက္သာဆံုးျဖစ္သည့္ KILO Taxi Group မွ တကၠစီမ်ားကို စီးတိုင္း Ongo e-Money ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ပါက
ေလ ွ်ာ့ေစ်း ၅၀၀က်ပ္ ရရိွႏိုင္ပါၿပီ။

Ongo Kilo တကၠစီ စီး၍ discount ရယူလိုက္ပါ ။


မီတာျဖင့္ တကၠစီငွားစီးခ်င္ပါသလား။

တကၠစီစီးတိုင္း ေလ ွ်ာ့ေစ်း ၅၀၀က်ပ္ ရခ်င္ပါလား။

ဖုန္းတခ်က္ဆက္ရံုျဖင့္ တကၠစီစီးလိုပါသလား။

<<<<<<< HEAD =======

ေငြသားကိုင္ေဆာင္စရာမလို

ေငြသားကိုင္ေဆာင္စရာမလို႔ပဲ ကားခကို Ongo e-Money ျဖင့္ေပးၾကမယ္။

ေလ ွ်ာ့ေစ်းျဖင့္ကားစီးမယ္

Ongo e-Money ျဖင့္ကားခေပးတိုင္း ၅၀၀က်ပ္ေလွ်ာ့ေဈးယူၾကမယ္

ခရီးသည္မ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈ

KILO Taxi Group ႏွင့္ Ongo မွ သံုးစြဲသူမ်ားလံုၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈကို အာမခံပါသည္။

ကားခေစ်းဆစ္မယ္

ကားမငွားခင္ ခရီးသည္မွ ကားခ ေစ်းဆစ္ညိႈႏိႈင္းလို႔ရမယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္စရာေကာင္းတဲ့ Customer ေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈမ်ား

>>>>>>> 26ea215aa4b1f9bc3cfcba5c72d6c290e224a316